Kategorie
Bon Podarunkowy - Regulamin

 Regulamin - Bon Podarunkowy

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE

 1. Wydawcą Bonu podarunkowego RK Baits (zwanego dalej ,,Bonem Podarunkowym”) jest firma RK Baits Rafał Kika z siedzibą w Olkuszu przy ul. 20-tu Straconych 1 32-300 Olkusz, zarejestrowana w Urzędzie Miasta w Olkuszu, nr NIP 637-204-98-33. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Wydawcy, rozumie się przez to firmę RK Baits Rafał Kika.

 2. Bon Podarunkowy funkcjonuje w oparciu o niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem”). Nabycie Bonu Podarunkowego możliwe jest w sklepie stacjonarnym RK Baits (zwanym dalej dalej ,,Sklepem stacjonarnym RK Baits) oraz lub/i w Sklepie Internetowym prowadzonym pod adresem www.rkbaits.pl (zwany dalej ,,Sklepem Internetowym”). Realizacja Bonu Podarunkowego możliwa jest w sklepie stacjonarnym, oraz w sklepie Internetowym.

 3. Bon podarunkowy, bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Użytkownikowi zapłatę ceny za Produkty nabyte w Sklepie stacjonarnym i/lub Sklepie Internetowym RK Baits, do wartości zgromadzonych na tym bonie towarowym środków pieniężnych, utrwalony na nośniku materialnym -fizycznym to jest: karta papierowa - opatrzona kodem rabatowym, nominałem, oraz terminem realizacji.

 4. Aktywacja - proces, w którym Bon Podarunkowy zostaje doładowany na równowartość środków pieniężnych zapłaconych przez Nabywcę, od tego momentu liczony jest okres ważności Bonu Podarunkowego, w trakcie którego może być realizowany. Czas Aktywacji wynosi odpowiednio:

  1. do 15 minut wraz z wydaniem w przypadku nabycia bonu podarunkowego na nośniku materialnym w Sklepie stacjonarnym; przy czym ten czas liczony jest od momentu zapłaty środków pieniężnych stanowiących równowartość nabywanego bonu podarunkowego.

   24 godziny w pierwszym dniu roboczym, po zamówieniu, w przypadku zamówienia fizycznego bonu za pośrednictwem sklepu internetowego z dostawą za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 5. Nabywcą Bonu Podarunkowego może być: a) osoba fizyczna, w tym konsument w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; w przypadku zaś osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia; b) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną; - która nabyła Bon Podarunkowy w zamian za przekazane środki pieniężne.
  W przypadku, gdy Nabywcą Bonu Podarunkowego jest Przedsiębiorca rozumiany jako każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka kapitałowa, osobowa lub inna organizacja nie będąca konsumentem i dokonująca nabycia Bonu Podarunkowego w szczególności celem dalszego przekazania swoim w szczególności kontrahentom, pracownikom, podopiecznym; stosuje się postanowienia § 9 ust.3.

 6. Użytkownikiem bonu podarunkowego jest Nabywca oraz każdorazowy posiadacz bonu podarunkowego, który realizuje bon przy zapłacie za Produkty w Sklepie stacjonarnym lub w Sklepie Internetowym, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie

 7. Produkty – towary, usługi w tym świadczone w związku z dostawą towarów za które płatność może być realizowana z wykorzystaniem bonu podarunkowego.

§2
PODSTAWOWE INFORMACJE O BONIE PODARUNKOWYM

 1. Bon Podarunkowy sprzedawany jest za kwotę nominalną 100, 200, 300 500 lub 1000zł. Kwoty Bonów Podarunkowych są kwotami wyrażonymi w złotych polskich.

 2. Bon Podarunkowy ważny jest: w okresie 12 miesięcy od daty jego Aktywacji – dla Bonów Podarunkowych kupowanych przez Nabywców. Okres ważności Bonu może być inny na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Nabywcą a Wydawcą, co zostanie potwierdzone umową Stron, w szczególności w przypadku Bonów Podarunkowych nabywanych w ramach relacji B2B; a także w przypadku Bonów Podarunkowych wydawanych przez Wydawcę jako korzyści lub nagrody w promocjach, konkursach, okazjonalnych akcjach organizowanych przez Wydawcę, w szczególności dla jego Klientów, pracowników, kontrahentów.

 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Bonu Podarunkowego po jego Aktywacji i w okresie jej ważności.

 4. Bon podarunkowy nie podlega ponownemu doładowaniu o nowe środki pieniężne i może być doładowana tylko raz w chwili jego Aktywacji.

 5. Środki pieniężne dostępne na Bonie Podarunkowym nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części i są nieoprocentowane. Bonem Podarunkowym nie można płacić za zakup innego Bonu Podarunkowego oraz nie można wymienić na inny Bon Podarunkowy.

 6. Bon Podarunkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, ani kartą płatniczą.

 7. Doładowanie Bonu Podarunkowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

 8. Bon Podarunkowy oznaczony jest jednorazowym kodem rabatowym, w wysokości na którą opiewa Bon, zabezpieczającym przed jego nieautoryzowanym użyciem. W przypadku Bonu utrwalonego na nośniku materialnym, kod rabatowy umiejscowiony jest na odwrocie Bonu. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony i zabezpieczenia kodu przed jego nieuprawnionym, nieautoryzowanym wykorzystaniem, w szczególności nieujawniania kodu osobom trzecim. W trakcie realizacji Bonu kod rabatowy wprowadzany jest osobiście przez Użytkownika.

 9. Okres ważności i saldo (stan środków) Użytkownik Bonu Podarunkowego możne sprawdzić w następujący sposób: na odwrocie Bonu.

 10. Bon Podarunkowy może być realizowany (zakup przy użyciu Bonu Podarunkowego) jednorazowo, na wartość zakupów równą, lub wyższą od wartości Bonu.

 11. Użytkownik może przedłożyć do zapłaty za kupowany Produkt jeden Bon Podarunkowy.

 12. Bon Podarunkowy może być realizowana przy zakupach w Sklepie stacjonarnymi/lub Sklepie Internetowym, na zasadach opisanych Regulaminem.

 13. Bon Podarunkowy nie podlega zwrotowi przy zakupie w sklepie stacjonarnym.

 14. W procesie zakupu Bonu Podarunkowego, wyłącza się użycie kodów rabatowych, kart bonusowych, bonów towarowych lub płatniczych, posiadanych rabatów indywidualnych itp.. Zapłata za Bon Podarunkowy winna odpowiadać jego nominalnej wartości.

§3
NABYCIE BONU PODARUNKOWEGO W SKLEPIE STACJONARNYM

 1. W Sklepie stacjonarnym możliwe jest nabycie Bonu Podarunkowego w postaci nośnika materialnego (karta papierowa).

 2. Warunkiem wydania i aktywowania Bonu Podarunkowego w Sklepie stacjonarnym jest zapłata przez Nabywcę kwoty będącej równowartością Bonu Podarunkowego (to jest odpowiedniej kwoty określonej w §2 ust.1).

 3. W ramach jednej transakcji w Sklepie stacjonarnym można nabyć do 20 Bonów Podarunkowych o sumie kwot doładowania nie przekraczającej 10 000 zł . Bon Podarunkowy nie może być nabyty łącznie z Produktem.

 4. Zapłaty można dokonać gotówką, przy pomocy elektronicznych kart płatniczych, innych form płatności elektronicznej dostępnych w Sklepie stacjonarnym. Potwierdzeniem Aktywacji Bonu Podarunkowego na wybraną przez Nabywcę kwotę jest wydruk niefiskalny z kasy lub w przypadku Nabywcy określonego w §1 ust. 5 lit. b – nota księgowa.

§4
NABYCIE BONU PODARUNKOWEGO W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie Internetowym możliwe jest nabycie Bonu Podarunkowego w postaci fizycznego wydruku. Złożenie zamówienia Bonu Podarunkowego odbywa się zgodnie z instrukcjami podanymi w toku ścieżki zakupowej.

 2. Nabywca składający zamówienie Bonu Podarunkowego zobowiązany jest do podania prawdziwych, pełnych a wymaganych przez Wydawcę informacji w przeciwnym razie Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Bonu Podarunkowego.

 3. W ramach jednej transakcji w Sklepie Internetowym można nabyć do 20 Bonów Podarunkowych o sumie kwot doładowania nie przekraczającej 10 000 zł . Bon Podarunkowy nie może być nabyty łącznie z Produktem.

 4. Warunkiem wydania i aktywacji Bonu Podarunkowego w Sklepie internetowym jest dokonanie zapłaty przez Nabywcę i zaksięgowanie kwoty będącej równowartością Bonu Podarunkowego (to jest odpowiedniej kwoty określonej w §2 ust.1).

 5. Zapłaty można dokonać każdym sposobem płatności dostępnym w Sklepie Internetowym, jednak z wyłączeniem: a) płatność przy odbiorze, b) płatność umową kredytu c) płatność Bonem Podarunkowym . W procesie zakupu Bonu Podarunkowego wyłącza się użycie kodów rabatowych.

 6. Potwierdzeniem aktywacji Bonu Podarunkowego na wybraną i zapłaconą przez Nabywcę kwotę jest w przypadku Bonu Podarunkowego e-mail Nabywcy zawierający potwierdzenie złożenia zamówienia.

§5
ZASADY REALIZACJI BONU PODARUNKOWEGO W SKLEPIE STACJONARNYM

 1. Realizacji w Sklepach stacjonarnych podlegają wyłącznie Bony Podarunkowe, które są aktywne, ważne, oryginalne (pochodzą od Wydawcy), nieuszkodzone w tym umożliwiają odczyt kodu rabatowego, daty ważności.

 2. W Sklepie stacjonarnym możliwa jest realizacja Bonu Podarunkowego zakupionego zarówno w sklepie stacjonarnym, jak również za pośrednictwem internetu.

 3. Realizacja w Sklepie stacjonarnym Bonu Podarunkowego w postaci nośnika materialnego (karta papierowa) możliwa jest po fizycznym okazaniu sprzedawcy Bonu Podarunkowego w oryginale (karta papierowa). Nie realizuje się uprawnień wynikających z Bonu Podarunkowego na podstawie jego kopii, zdjęcia (w tym również na smartfonie), zapisanego numeru, itp.

 4. Realizacja Bonu Podarunkowego następuje w kasie Sklepu stacjonarnego.

 5. Jeśli środki znajdujące się na koncie Bonu Podarunkowego nie pokrywają w pełni ceny do zapłaty za nabywany Produkt, Użytkownik jest zobowiązany pokryć różnicę według własnego wyboru - środkami własnymi w tym np. gotówką, umową kredytu, kartą płatniczą lub inną formą płatności elektronicznych dostępnych w Sklepie stacjonarnym lub kolejną Kartą Podarunkową.

§6
ZASADY REALIZACJI KARTY PODARUNKOWEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Realizacji w Sklepie Internetowym podlegają wyłącznie Bony Podarunkowe, które są aktywne, ważne, oryginalne (pochodzą od Wydawcy), nieuszkodzone w tym umożliwiają odczyt kodu rabatowego, co do których Użytkownik poda aktualny i prawidłowy kod.

 2. W Sklepie Internetowym możliwa jest realizacja Bonu Podarunkowego zakupionego w sklepie stacjonarnym, jak również internetowym.

 3. Realizacja Bonu Podarunkowego możliwa jest poprzez wpisanie kodu rabatowego, na jaki opiewa Bon, po dodaniu produktów do koszyka.

 4. Realizacja w Sklepie Internetowym płatności przy wykorzystaniu Bonu Podarunkowego następuje poprzez wprowadzenie przez Użytkownika w procesie składania zamówienia, pełnego kodu umieszczonego na Bonie.

 5. W przypadku złożenia zamówienia na kwotę mniejszą, niż wskazaną na Bonie, w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia, Wystawca dostarczy Nabywcy Bon w formie elektronicznej (na podany podczas zamówienia adres e-mail) opiewający na kwotę nie wykorzystaną z pierwotnego Bonu, oraz terminem ważności pierwotnego Bonu.

 6. Saldo Bonu zostanie zmniejszone do zera po całkowitym wykorzystaniu.

 7. Jeśli środki znajdujące się na Bonie Podarunkowym nie pokrywają w pełni ceny do zapłaty za nabywany Produkt, Użytkownik jest zobowiązany pokryć różnicę według własnego wyboru - środkami własnymi, w sposób przewidziany dla form płatności w Sklepie Internetowym lub kolejnym Bonem Podarunkowym.

 8. Do transakcji zrealizowanych przy użyciu Bonu Podarunkowego w Sklepie Internetowym, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego RK Baits www.rkbaits.pl/regulamin

§7
ODSTĄPIENIE OD NABYCIA BONU PODARUNKOWEGO W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Nabywcy będącemu osobą fizyczną dokonującemu zakupu Bonu Podarunkowego w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy.

 2. Do odstąpienia od nabycia Bonu Podarunkowego w Sklepie Internetowym (umowa zawarta na odległość) stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego RK Baits www.rkbaits.pl/regulamin o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią odmiennie.

 3. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy nabycia niewykorzystanego Bonu Podarunkowego , Nabywca otrzyma zwrot salda Bonu Podarunkowego.

 4. Nabywca, który odstąpił od umowy sprzedaży Bonu Podarunkowego zawartej w Sklepie Internetowym zostanie powiadomiony o dezaktywacji Bonu Podarunkowego i saldzie podlegającym zwrotowi.

§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY ORAZ REKLAMACJE ZWIĄZANE Z KARTĄ PODARUNKOWĄ

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Bonem Podarunkowym przez osobę, która weszła w jej posiadanie w sposób bezprawny, jak również za utratę lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po jej przekazaniu Nabywcy.

 2. Użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia do Wydawcy żądania zastrzeżenia, blokady lub wydania duplikatu Bonu Podarunkowego.

 3. W przypadku utraty, lub uszkodzenia Bonu Podarunkowego, Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

 4. Transakcję zakupu przy użyciu Bonu Podarunkowego przez Użytkownika uważa się za ważną, nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Bonu Podarunkowego w sposób nieuprawniony. Wydawca przy realizacji Bonu Podarunkowego nie weryfikuje sposobu wejścia w posiadanie Bonu Podarunkowego przez Użytkownika.

 5. W przypadku przekazania przez Użytkownika Bonu Podarunkowego kolejnemu Użytkownikowi, Użytkownik przekazujący winien przekazać kolejnemu Użytkownikowi, że Bon Podarunkowy podlega regulacjom Regulaminu Bonu Podarunkowego RK Baits.

 6. Wydawca , ma prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego w przypadku gdy: upłynął termin ważności Bonu Podarunkowego , brak jest środków na Bonie Podarunkowym , brak jest technicznej możliwości realizacji Bonu Podarunkowego , Bon Podarunkowy jest uszkodzony lub istnieje podejrzenie, że jest sfałszowany. W przypadku odmowy realizacji Bonu Podarunkowego Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.

 7. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub wady prawne, zgodność Bonu Podarunkowego z umową sprzedaży na zasadach rękojmi wynikającej z art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 8. Wszelkie reklamacje związane z zakupem lub realizacją Bonu Podarunkowego mogą być zgłaszane mailowo na adres sklep@rkbaits.pl, albo pisemnie na adres siedziby RK Baits Rafał Kika ul. K.K. Wielkiego 73 32-300 Olkusz.

 9. W reklamacji, o której mowa ust.8 Użytkownik powinien podać: numer kodu rabatowego, imię i nazwisko nabywcy, rodzaj i datę wystąpienia przyczyny reklamacji.

 10. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia w oparciu o niniejszy Regulamin.

 11. W przypadku zwrotu Produktu nabytego przy użyciu Bonu Podarunkowego Użytkownik otrzyma zwrot kwoty zapłaconej (pobranej) uprzednio z Bonu Podarunkowego. Zwrot może zostać wykonany na nowo wydanym Bonie Podarunkowym a kwota zwrotu będzie równowartością kwoty płatności dokonanej bonem. Podstawą zwrotu tej kwoty jest dowód zakupu Produktu z użyciem Bonu Podarunkowego. O możliwości dokonania zwrotu decyduje sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminami i procedurami wewnętrznymi.

   

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w przypadku Bonu Podarunkowego nabytego w Sklepie Internetowym stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego RK Baits (www.rkbaits.pl/regulamin).

 2. Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepie stacjonarnym jak również na stronie https://rkbaits.pl/pl/i/Bon-Podarunkowy-Regulamin/12

 3. Nabycie Bonu Podarunkowego przez klientów biznesowych – firmę/przedsiębiorcę (w ramach relacji B2B) następuje na podstawie odrębnych stosunków prawnych z odrębnościami z nich wynikającymi. Ustalenia Stron, o których mowa w zdaniu poprzednim maja walor nadrzędny względem postanowień niniejszego Regulaminu. .Do nabycia Bonu Podarunkowego w ramach relacji B2B nie stosuje się postanowień § 3 i § 4, § 7 oraz § 8 ust.8.

 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

  Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów prawa przez uprawnione organy, lub wydanie wiążących rekomendacji lub zaleceń przez właściwe organy a mające wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji, lub rekomendacji, zaleceń,

  Usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu, w szczególności zgłaszanych przez Użytkowników, w tym także sprostowania oczywistych omyłek lub błędów pisarskich,

  Rozbudowa lub zmiana istniejących funkcjonalności Bonu Podarunkowego bądź dodanie nowych funkcjonalności Bonu Podarunkowego,

  Bezpieczeństwo Użytkowników w tym w szczególności konieczność przeciwdziałanie nadużyciom,

  Zmiany spowodowane względami technicznymi lub technologicznych (w szczególności na skutek aktualizacji wymagań technicznych niezbędnych do procesu obsługi Bonu Podarunkowego wskazanych w Regulaminie, lub wprowadzenie postępowych rozwiązań technicznych w procesie obsługi Bonu Podarunkowego),

  Zaistnienie okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Wydawcy lub Użytkowników, którego nie można było przewidzieć w dacie publikacji i w okresie obowiązywania Regulaminu lub aktywacji Bonu Podarunkowego np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki, wojna, nadzwyczajne oddziaływanie czynników atmosferycznych wywołujące skutki wpływające na możliwość nabycia i realizacji Bonu Podarunkowego.

  Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej www.rkbaits.pl Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Użytkowników.

 5. Wchodzi w życie z dniem 2020-12-09 i obowiązuje w odniesieniu do Bonów Podarunkowych aktywowanych od tej daty.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl